Jin ke tong guan fu chao jian zhu (近科同館賦鈔箋註)

Chen Shizhen (陳士楨); Ding Lushou (丁鹿壽)

Wang shi hua yuan (王氏畫苑)

Wang, Shizhen〈1526-1590〉 (王世貞); Zhan, Jingfeng, 1519-1602 (詹景鳳, 1519-1602); Chen, Bangtai (陳邦泰); Xu, Zhi (徐智)