Author / Person

<ca. 596-664> ([玄奘]) <um 1295-1307> ([王實甫]) Aikawa, Minwa (合川珉和) Akatsuki, Keiō Akisato, Ritō (秋里籬島) Akizato, Ritō (秋里籬島) Aleni, Giulio Aleni, Giulio <1582-1649> (艾儒略) Amano, Masanori <1784-1861> (天野政德) Andō, Hiroshige Andō, Hiroshige (安籐広重) Andō, Hiroshige (安藤広重) Aō, Tōkei (青生東谿) Asakusaan (浅草庵) Bai, Xuexuan (白雪軒) Bai, Yuchan <1194-1229?> (白玉蟾 <1194-1229) Ban, Gu <32-92> (班固) Ban, Nobutomo (伴信友) Banxianzhuren (半閑主人) Bin, Chun (斌椿) Bo'aizhe Boaizhe Bukong <Tang 618-907> (不空譯) Cai, Shen <1167-1230> (蔡沈) Canevari, Pietro <1596- 1675> Chalmers, John <1825-1899> (1825-1899) Chen, Bangtai (陳邦泰) Chen, Chun Chen, Dake <js 1571> (陳大科) Chen, Hongmou <1696-1771> (陳宏謀 <1696-1771) Chen, Jin (陳錦) Chen, Jingyun <Qing, 1670-1747> (陳景雲 <1670-1747) Chen, Lunjiong <fl. 1703-1730> (陳倫炯 <fl. 1703-1730) Chen, Renxi <1581-1636> (陳仁錫) Chen, Shi (陳實) Chen, Shiyuan <jin shi 1544> (陳士元 <jin shi 1544) Chen, Shizhen Chen, Shou <233-297> (陳壽) Chen, Tong (陳通) Chen, Tuan <885-989> (陳摶) Cheng, Yunsheng (程允升) Cheng, Yunsheng <Qing> (程允升) Chen Jiru <1558-1639> (陳繼儒) Chen Renxi (1579-1634 (陳仁錫) Chichidaoren <Qing> (嗤嗤道人) Chikū (知空) Chinul <1158-1210> (智訥 <1158-1210) Chongxian <980-1052> (重顯) Chuanxia Chuanyan Ci'en (慈恩) Cui, Hong <um 496-525> (崔鴻 <um 496-525) Cui, Tengyun <Qing> (崔騰雲) Cunha, Simão da <1589-1660> Daidōji, Yūzan (大道寺友山) Deng, Chun <um 1127-1167> (鄧椿 <um 1127-1167) Deng, Shilong (鄧士龍) Deng, Zhimo <16./17.Jh.> (鄧志謨) Dias, Manuel Ding, Lushou Ding, Yan <1794-1875> (丁晏 <1794-1875) Divākara Dong, Chunyun (董醇醖) Dong, You <Song> (董逌) Du, Fu <712-770> Du, Fu <712-770> (杜甫 <712-770) Du, Wenlan <1815-1881> (杜文瀾 <1815-1881) Duan, Changji <fl. 1800> (段長基 <fl. 1800) Ekitei no aruji (易亭主人) Fa, Liang <um 1851> Fahai Fan, Duan'ang <17th/18th cent> (范端昂 <17th/18th cent) Fan, Ning <339 401> (范甯) Fan, Shuang (范騻) Fan, Xiang <Qing> (范翔) Fan, Ye (范曄) Fang, Ruo (方若) Fang, Xiaoru <1357-1402> (方孝孺 <1357-1402) Fang, Xuanling <578-648> (房玄齡) Fang, Xuming (方虛名) Feng, Jin <18th/19th cent, (Qing)> Fengyuezhuren (風月主人) Figueiredo, Rui de <1594-1642> (費樂德) Fridelli, Xaver Ernbert Fu, Dayong <Yuan> (富大用) Fujimura, Naoyuki Fujita, Ryō (藤田良) Fujiwara, Mototsune <836-891> (藤原基経) Fukuchi, Hakuei Fukuchi, Kigai Fukuzawa, Yukichi (福澤諭吉) Fukuzawa, Yukichi <1834-1901> (福沢諭吉) Furtado, Francisco <1587–1653> (傅氾際) Gao, Meixi Gao, Min <Qing> (高敏) Gao, Qi <1336-1374> (高啓 <1336-1374) Gao, Shoushan (高壽山) Ge, Hong <284-364> (葛洪 <284-364) Ge, Rongyang Genkan, Taki (多紀元簡) Gong, Shanchang (龔善長) Gong, Tingxian <fl. 1577-1593> (龔廷賢 <fl. 1577-1593) Gouveia, Antonio ¬de Gu, Sili Gu, Xiang <19th cent> Gu, Xiu <Qing> Guanghanzi (廣寒子) Gu Congjing (顧從敬) Gui, Youguang <1507-1571> (歸有光) Guo, Pu <276-324> Guo, Pu <276 324> (郭璞) Guo, Ruoxu <Song, fl. 1068-1077> (郭若虛 <fl. 1068-1077) Guo, Songtao <1818-1891> Guzang <Qing> (古奘) Hachimonji-ya, Hachizaemon Han, Kangbo <ca. 385> (韓康伯) Han, Kangbo <um 385> (韓康伯) Han, Yu <768-824> (韓愈 <768-824) Han Daozhao <ca. 1170-ca. 1230> (韓道昭) Hanshan <1546-1623> (德清 <1546-1623) Han Xiaoyan (韓孝彥) Hao, Yixing Hasegawa, Mitsunobu (長谷川光信) Hasegawa, Settan Hashimoto, Sadahide Hayami, Shungyōsai (速水春暁斎) Hayashi, Razan (林羅山) Hirata, Atsutane (平田篤胤) Hirata, Atsutane <1776-1843> (平田篤胤) Hu, Guang <1370-1418> (胡廣) Huang, Bosi <1079-1118> (黄伯思 <1079-1118) Huang, Nai'an <Qing> (黃耐庵) Huang Sheng <18. Jh.> (黃晟) Ji, Yun Ji, Yun <1724-1805> Jiao, Bingzhen <um 1680-1720> (焦秉貞) Kaibara, Ekiken (貝原益軒) Kanagaki, Robun (仮名垣魯文) Katsushika, Hokusai (葛飾北齊) Katsushika, Hokusai (葛飾北齋) Katsushika, Taito <1818-1854> (葛飾戴斗) Kita, Busei Kondō, Morishige (近藤正斎) Kong, Yingda <574-648> (孔頴達) Kumārajīva <um 400/410> (鳩摩羅什) Li, Guangjin (李光縉) Li, Huang <Qing> Li, Shizhen <1518-1593> (李時珍 <1518-1593) Li, Xian <1408-1466> ([李賢]) Li, Xian <651-684> (李 賢) Li, Yanshou <7th cent> (李延壽) Li, Yanshou <7th cent> (李延壽 <7th cent) Li, Yu <1611-1680?> (李漁 <1611-1680) Liao, Yongxian <um 1617> (廖用賢) Li Guangzuo (李光祚) Ling, Zhilong (凌稚隆) Liu, Hongquan (柳洪泉) Liu, Xie <ca. 465-ca. 522> (劉勰 <ca. 465-ca. 522) Liu, Zhao (劉昭) Liu, Zongyuan <773-819> (柳宗元 <773-819) Lu, Deming <556-627> (陸德明) Lu, Ji <1515 – 1552> (陸楫) Ma, Duanlin <ca. 1254 - ca. 1323> (馬端臨) Mao, Jin (毛晉) Mao, Jin <1598-1659> (毛晉) Mao, Jin <1598-1659> (毛晉 <1598-1659) Mao, Jin <1599-1659> Mao, Jin <1599-1659> (毛晉) Mei, Wending <1633-1721> Mei Yufeng <um 1696> (梅裕鳳) Mori, Gen'ōsai (森玄黄斉) Motoori, Norinaga (本居宣長) Odagiri, Shunkō (小田切春江) Ōhara, Minsei Okada, Gyokuzan (岡田玉山) Ouyang, Xiu <1007-1072> (歐陽修 <1007-1072) Pantoja, Diego ¬de Pei, Yin <um 438> (裴駰) Peng, Dayi <16. Jh.> (彭大翼) Qin, Jiamo <Qing> (秦嘉謨) Ren, Fuyou <Qing> (任福祐) Saigyō (西行) Saitō, Nagaaki Santō, Kyōden <1761-1816> (山東京伝) Shang, Jun <Ming> (商璿) Shang, Zhouzuo <js.1601> (商周祚) Shen, Qinpei Shen, Yue <441-513> (沈約 <441-513) Shen, Zhengzong (沈正宗) Shōtei, Kinsui (松亭金水) Sima, Qian <ca. 145-ca. 86 B.C.> (司馬遷) Song, Lian <1310-1381> Song, Lian <1310-1381> (宋濂) Su, Shi <1037-1101> (蘇軾 <1037-1101) Su Tianjue <1294-1352> (蘇天爵) Tachibana, Morikuni Tokugawa, Mitsukuni Tu Qiaosun (屠喬孫) Ueda, Mōshin (植田孟縉) Utagawa, Kuniyoshi (歌川国芳) Wang, Anshi <1021-1086> (王安石 <1021-1086) Wang, Gai (王概) Wang, Gai <um 1677-1705> (王槩) Wang, Qi (王圻) Wang, Shizhen <1526-1590> Wang, Shizhen <1526-1590> (王世貞 <1526-1590) Wang, Shuhe <265-316> (王叔和) Wang, Yang'an Wang Qishu <1728-1799> (汪啟淑) Wang Shoucheng (王守誠) Wang Yinglin <1223-1296> (王應麟) Wang Yinglong (王應龍) Wei, Shou <506-572> (魏收撰) Wei, Zheng <580-643> (魏徴) Wu, Mianxue <16. Jh.> (吳勉學) Wu, Rongguang <1773-1843> (吳榮光 <1773-1843) Wu, Zhenfang Xiang Linzhi (項琳之) Xiong (熊[冲宇]) Xu, Jian (徐堅 <659-729) Xu, Xianqing <js 1568> (徐顯卿) Xu, Zhonglin <Ming> (許仲琳) Xuanzang <ca. 596-664> (玄奘) Xue, Ji <ca. 1488-1558> (薛己) Yan, Ruyi <1759-1826> (嚴如熤 <1759-1826) Yan, Shigu <581-645> (顏師古) Yao, Peiqian Yao, Zui <um 556-589> (姚最 <um 556-589) Yu, Anqi <ca. 1551-ca.1618> (俞安期) Yue, Shaofeng <Ming> (樂韶鳳) Yu ji shan ren (玉几山人) Zhan, Jingfeng <1519-1602> (詹景鳳 <1519-1602) Zhang, Chao (張潮) Zhang, Ruitu <1576? 1641> (張瑞圖) Zhang, Shixian <um 1506-1521> (張世賢) Zhang Meng'ang Zhang Yingguang Zhang Youxue (張幼學) Zhang Yuanzhong Zhen, Wei (甄偉) Zheng <127-200> (鄭[玄] <127-200) Zhou, Shizhang <ca. 1642-ca. 1696> Zhu, Hong <1535-1615> (宏 <1535-1615) Zhu, Houqiao <1502-1572> (朱厚燆) Zhu, Mu <13. Jh.> (祝穆) Zhu, Xi <1130-1200> (朱熹 <1130-1200) Zhu, Yuan <Ming> (祝淵) Zhu Gui <um 1644-1717> (朱圭) Zhuo Rican Zou Dayuan